RSS

Teknik Menjawab Soalan Bahasa Melayu Penulisan Bahagian A

Membina ayat berdasarkan gambar

Penggunaan : Siapa?, Apa? Di mana? Bagaimana? Mengapa – Akronim – SADBM

1.Siapa?

i. Seorang budak lelaki

ii. Seorang budak lelaki yang berkemeja

iii. Seorang lelaki yang berkaca mata

iv. Seorang perempuan tua yang bertongkat

v. Seorang pemuda kurang upaya

vi. Ali dan Ahmad

vii. Ali bersama rakannya, Ahmad

viii. Ali berserta ahli keluarganya.

ix. Ali dengan dibantu oleh sahabatnya Ahmad

2. Kata Kerja

i. Menggunakan imbuhan Me-N(ayat aktif)

ii. Menggunakan imbuhan Di- (ayat pasif)

iii. 5 kata kerja yang berbeza makna

iv. kata kerja tidak boleh diulang walaupun tujuan berbeza.

3. Huraian

i. Di mana – tempat kejadian/lokasi perbuatan

ii. Bagaimana – cara perlakuan/alatan digunakan

iii. Mengapa – tujuan/kesan perbuatan dilakukan

Pastikan :

a. kata adjektif

b. kata arah

c. kata ganda

d. kata majmuk

e. kata bantu

f. kata tunggal

g. kata nama am

h. kata nama khas

i. penjodoh bilangan

j. kata sendi

k. kata bilangan

l. kata hubung

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment